Publications

Book expected by October, 2021
  • The Politics of Memory in Poland and Ukraine: From Reconciliation to De-ConciliationTomasz Stryjek, Joanna Konieczna-Sałamatin (eds.), Routledge. 15 autorów. [Details available here].

Książki opublikowane / Books published:
  • [in Polish] Marek Wojnar, Walka o pamięć czy instrumentalizacja historii: intelektualiści wobec polityki pamięci w III Rzeczypospolitej i na UkrainieISP PAN, Warszawa 2021. Książka zawiera wywiady z czterema historykami z Polski i czterema z Ukrainy, ich interpretację porównawczą oraz zarys polityki pamięci prowadzonej przez te dwa państwa wobec siebie nawzajem. Tu do kupienia
  • [in Polish] Kultury historyczne Polski i Ukrainy. O źródłach nieporozumienia między sąsiadamiTomasz Stryjek, Volodymyr Sklokin (red.), ISP PAN – Scholar, Warszawa 2021. 12 autorów. [Tu do kupienia]
  • [in Polish] Dyskurs historyczny w mediach masowych. Reprezentacje przeszłości w polskiej i ukraińskiej sferze medialnejBarbara Markowska (red.), ISP PAN – CC – Scholar, Warszawa 2021. 5 autorów. [Tu do kupienia].
https://sites.google.com/site/kulturyhistoryczne/publikacje/ulotka_kultury_historyczne.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/kulturyhistoryczne/publikacje/ulotka_dyskurs%20historyczny.jpg?attredirects=0


Artykuły opublikowane
  • Joanna Konieczna-Sałamatin, Tomasz Stryjek, Niezgodni wewnętrznie. Ukraińcy i Polacy wobec II wojny światowej i rządów komunistycznych w historii swych krajów, "Kultura Współczesna" 2(101)/2018, s. 204-223.
  • Barbara Markowska, Herosi czy ofiary? Kapitał moralny Polaków w narracji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, „Kultura i Społeczeństwo”, 2/2019, s. 163-190.
  • Grzegorz Demel, Matka-Ojczyzna wzywa! Muzeum Historii Ukrainy podczas Drugiej Wojny Światowej - kompleks memorialny w Kijowie: Ukraińska narracja o wojnie, „Kultura i Społeczeństwo”, 2/2019, s. 193-226.
  • Tomasz Stryjek, Modele polskiej polityki pamięci. Obrazy wojny o Lwów w listopadzie 1918 roku w polskich periodykach polityczno-społecznych w miesiącu stulecia niepodległości Polski, „Kultura i Społeczeństwo”, 2/2019, s. 99-132.

Raporty opublikowane
1. Raport z badań ilościowych w trzech wersjach językowych / Survey Report in three language versions. Wersja ukraińska powstała we współpracy z Instytutem Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz.

Były to pierwsze ilościowe badania porównawcze pamięci zbiorowej Polaków i Ukraińców, zostały przeprowadzone w styczniu i lutym 2018 r. Nie chodziło tam o pamięć wspólnej, polsko-ukraińskiej historii, ale o zainteresowanie przeszłością w jej aspekcie lokalnym i ogólnokrajowym, o poglądy na temat przeszłości własnego kraju, ocenę wybranych wydarzeń i postaci, o wiedzę, wreszcie - o to, do jakiego stopnia ta wiedza jest wspólnototwórcza, tożsamościotwórcza.
W raporcie przedstawione są omówione najważniejsze wyniki sondażu z obu krajów. Autorzy proponują też swoją interpretację uzyskanych wyników. Zapraszamy do pobierania raportu i dzielenia się nim. Raport udostępniamy na licencji Creative Commons - uznanie autorstwa. Można go pobrać z niniejszej strony albo z Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

The report presents results of the first comparative study of collective memory of Poles and Ukrainians. The study was conducted in January and February 2018. The samples were representative for the adult population of both countries. We did not study the memory about common, Polish-Ukrainian history. Instead, we asked questions regarding the interest in past in general in its national and local dimensions as well as tries to compare what Poles and Ukrainians know about the history of their countries and people and how they assess certain past events. English version of the report is shorter than Polish and Ukrainian ones and presents the most important survey results from both countries. Report is available as licensed under the Creative Commons license 3.0. It can be downloaded from this website. You can download it from this website or from the Repository of Center for Open Science


Prezentacje z konferencji i seminariów
Podstrony (1): Prezentacje